Đây là cách thức giúp đỡ một lần, hay vài lần không theo định kỳ nhằm giúp một hoàn cảnh nào đó vượt qua cơn ngặt nghèo như bị bệnh, tai nạn, thiên tai… trên tinh thần lá lành đùm lá rách.

Với hình thức này, bạn có hai cách lựa chọn:   

     1. Bạn đăng ký giúp một trường hợp cụ thể nào đó trên DD, BQT sẽ giúp bạn chuyển tiền đến hoàn cảnh đó hoặc tự bạn gửi đến. 

     2. Bạn gửi tiền vào quỹ NTCM và uỷ thác cho BQT điều phối.


*Lưu ý: BQT chỉ chịu trách nhiệm về những khoản tiền mà bạn gửi nhờ thủ quỹ chuyển giúp, còn những giao dịch giữa các thành viên với nhau ở ngoài thì BQT không chịu trách nhiệm.


Người Tôi Cưu Mang sẽ không thành công nếu thiếu bạn!