Phạm Thị Bé

Chị Phạm Thị Bé
Sinh: 1954

Mất 02/09/2009

Quê quán: huyện Tân Châu - tỉnh An Giang.

Chị Bé bị bệnh hiểm được thành viên Chau Phuong Tu giới thiệu lên diễn đàn NTCM ngày 20/10/2008.

Ngày 05/11/2008, các thành viên banbe6x + nhomai_2002 + bymyside4 đã đi xác minh.

Chị Bé được NTCM giúp đỡ Cưu mang thường xuyên với số tiền 500.000đ/tháng.