Đã xác minh trường hợp 2

da xac minh 2
Hoàn cảnh đã xác minh chờ giúp đỡ